Oxhagens Samfällighetsförening

Parkering i Oxhagens samfällighet

Parkeringsregler förhyrda platser

1. I området finns fyra olika parkeringsplatser; P platser, P-plats med motorvärmare, P-plats med laddbox och Garageplats.
2. Varje radhus har rätt att hyra 1 p-plats men får hyra max 2 p-platser varav max 1 garageplats. Det är endast medlemmar i samfälligheten som får hyra p-plats.
3. Bilar och andra fordon som står uppställda på samfällighetens p-platser ska vara i kördugligt skick. Det innebär att de ska vara skattade, besiktade, försäkrade och ej avställda. 4. Om medlem ombeds av styrelsen att flytta fordon men inte gör det inom två veckor sägs p-platsen upp med omedelbar verkan. Om detta sker och det är den enda plats hushållet hyr har man förverkat sin rätt till en automatisk första plats och får ställa sig i kö för en ny plats.
5. Hushåll som står på tur erbjuds första lediga plats. Tackar man nej hamnar man sist i kön. Samfälligheten har två separata köer: en för garageplats och en för uteplats. Man kan stå i bägge köerna samtidigt. 6. Nyinflyttat hushåll har rätt till en p-plats och övertar oftast p-plats efter avflyttad, dock inte garageplats.
7. Uppsägning ska ske till avtalstidens utgång. Uppsägningstiden är tre månader. Uppsägning sker automatiskt vid utträde ur samfälligheten.
8. Avflyttat hushåll får inte ha kvar p-plats/garageplats.
9. Hushåll som vill byta p-plats eller garageplats inom området får själv ombesörja detta. Det är medlemmens skyldighet att meddela samfällighetens styrelse om bytet.
10. Andrahandsuthyrning är endast tillåten till andra medlemmar i samfälligheten.


Parkeringsregler ej förhyrda platser

11. I backen på Oxhagsvägen är parkeringen avgiftsbelagd.
12. På gårdarna är motortrafik endast tillåten i samband med i - och urlastning. Vid utebliven aktivitet runt fordonet, efter max 6 minuter, kan parkeringsbolaget utfärda kontrollavgift. I övrigt gäller p-förbud.
13. På övriga ytor i området, t.ex. gräsytor, är det p-förbud.
14. På Oxhagsvägen och på vändplanerna gäller kommunens regler och enligt skyltning.