Oxhagens Samfällighetsförening

Parkeringsregler

 

 

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE FELPARKERINGAR I OMRÅDET

Oxhagens samfällighet har avtal med parkeringsbolaget, P-service, de kontrollerar våra gemensamma markytor

P-böter Via Oxhagens styrelse kan Du INTE bestrida och få parkeringsboten makulerad som du fått för att du brutit mot gällande parkeringsbestämmelser i området. Har Du fått en parkeringsbot som Du anser är felaktig är ditt ENDA alternativ att driva ärendet mot parkeringsbolaget.

Parkeringsbolaget kan vid t.ex, vid städdagar eller andra extraordinära situationer i samråd med Oxhagens styrelse avskriva en parkeringsbot. Detta eftersom boende i de här fallen inte kunde parkera på sina ordinarie P-platser men ändå fått en parkeringsbot.

 

Parkeringsregler ej förhyrda platser

· I backen på Oxhagsvägen är parkeringen avgiftsbelagd.

· På gårdarna är motortrafik endast tillåten i samband med i - och urlastning. Vid utebliven aktivitet runt fordonet, efter max 6 minuter, kan parkeringsbolaget utfärda kontrollavgift. I övrigt gäller p-förbud.

· På övriga ytor i området, t.ex. gräsytor, är det p-förbud.

· På Oxhagsvägen och på vändplanerna gäller kommunens regler och enligt